Wyniki finansowe grupy Eiffage za 2019 rok

04.03.2020

Wyniki finansowe grupy Eiffage za 2019 rok

27 lutego 2020 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Eiffage w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019, które ma zostać przedstawione na Zgromadzeniu Ogólnym Akcjonariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Działalność

Dzięki kolejnym wzrostom osiągniętym w czwartym kwartale (+ 6,3 %, w tym + 6,1 % w sektorze Robót i + 7,6 % w sektorze Koncesji), obrót skonsolidowany w skali roku wyniósł ponad 18,1 miliardów euro, co oznacza wzrost o 9,4 % w odniesieniu do struktury realnej i o 7,7 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany.

Wynik z działalności w obszarze Robót wyniósł blisko 15,2 miliardów euro, co oznacza wzrost o 10,8 % (+ 8,8 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany), dzięki wciąż rosnącemu rynkowi francuskiemu (+ 11,1 %; + 9,7 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany) oraz dynamice europejskich jednostek Grupy (+ 13,5 %). Dzięki temu obrót zrealizowany za granicą wzrósł do poziomu ponad 4,6 miliardów euro (+ 10,2 %; + 6,8 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany).

W sektorze Budownictwa działalność wzrosła o 6,5 %, do poziomu 4,26 miliardów euro. Zwiększyła się ona odpowiednio o 7,8 % we Francji oraz o 2,6 % w Europie. W sektorze nieruchomości rezerwacje lokali mieszkalnych po praz pierwszy przekroczyły poziom 5 000 jednostek (5 095, w porównaniu z 4 694 w roku 2018).

W sektorze Infrastruktury obroty zwiększyły się o 16,3 %, osiągając poziom 6,44 miliardów euro. W ujęciu całościowym wzrost ten wyniósł we Francji 20,6 %, w tym 10,8 % w sektorze drogowym, 37,1 % w sektorze budownictwa lądowego – głównie dzięki intensyfikacji robót związanych z projektem Grand Paris Express – oraz 11,4 % w sektorze metalowym. Ponadto branża ta odnotowuje dalszy wzrost za granicą (+ 8,3 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany).

W sektorze Energetyka i Systemy wynik z działalności wzrósł o 7,7 %, do poziomu 4,48 miliardów euro, w tym + 3,0 % we Francji oraz + 19,3 % za granicą (+ 14,2 % w porównywalnych jednostkach organizacyjnych i stałym kursie wymiany).

W sektorze Koncesji, ruch autostradowy w ujęciu całościowym uległ nasileniu (+ 1,1 % na obszarze zarządzanym przez spółkę APRR, + 4,2 % na Autostradzie A65, – 0,3 % na wiadukcie Millau i +28,0 % na autostradzie „Autoroute de l’Avenir” w Senegalu), m.in. z powodu utrudnień związanych z obsługą ruchu kolejowego, jakie wystąpiły we Francji w 4. kwartale, podczas gdy w ostatnim kwartale roku 2018 wystąpiły utrudnienia związane z ruchami społecznymi.

Obroty w sektorze Koncesji wzrosły o 2,9 %, do prawie 3 miliardów euro.

Rok 2019 był również rokiem wielu sukcesów, które przyczyniły się do wzmocnienia portfela koncesji we Francji i wydłużenia czasu ich trwania. W obszarze koncesji dotyczących portów lotniczych Grupa nabyła 49,99 % udziałów i objęła kontrolę nad lotniskiem w Tuluzie, ponadto, występując jako członek konsorcjum, uzyskała koncesję na obsługę portu lotniczego w Lille. W obszarze koncesji autostradowych, Eiffage, występując w konsorcjum z APRR, uzyskała koncesję na obsługę szlaku „Route Centre – Europe Atlantique” (RCEA), a Grupa podpisała umowę umożliwiającą jej niebezpośrednie zwiększenie o 2% udziałów w kapitale spółek APRR i ADELAC.

Koncesje na obsługę portów lotniczych Lille oraz RCEA wymagają znacznych inwestycji, które zostaną zrealizowane przez branże Grupy odpowiedzialne za Roboty, z udziałem podmiotów lokalnych. Odnośne zamówienia na wykonanie robót nie zostały jeszcze włączone do portfela zamówień.

W lutym 2020 roku Grupa, występując w ramach konsorcjum partnerstwa prywatno-publicznego, uzyskała zamówienie na odcinek Biebelried-Fürth/Erlangen autostrady A3 w Niemczech.

Wyniki

Bieżący wynik operacyjny Grupy wyniósł 2 005 milionów euro, co oznacza wzrost o 8,0 %.

W sektorze Budownictwa marża operacyjna skurczyła się o 20 bps do poziomu 3,7 %. Natomiast w sektorze Infrastruktur marża wyraźnie wzrosła, z poziomu 2,7 % odnotowanego w roku 2018 do poziomu 2,9 % w roku 2019, dzięki wzrostowej dynamice w sektorze Budownictwa lądowego i drogowego we Francji. Z kolei sektor Energetyki i Systemów ponownie odnotował dobry wynik operacyjny, zarówno we Francji, jak i za granicą, w roku 2019 marża wzrosła tu do poziomu 4,6 % (4,4 % w roku 2018).

I tak, marża operacyjna w sektorze Robót wyniosła 3,6 % (3,6 % w roku 2018). Udział tego sektora w bieżącym wyniku operacyjnym wyniósł 549 milionów euro, dla porównania w roku 2018 była to kwota 488 milionów euro (wzrost o + 12,5 %, przy wzroście obrotów o 10,8 %).

W sektorze Koncesji marża operacyjna wzrosła do 49,7 % (48,8 % w roku 2018), natomiast APRR odnotowała po raz kolejny wzrost marży Ebitda do poziomu 74,4 % (73,8 % w roku 2018).

Koszt zobowiązań finansowych netto w kwocie 265 milionów euro obniżył się piąty rok z rzędu (spadek o – 28 % w roku 2019), dzięki dwóm czynnikom: zakończeniu swapów stopy procentowej Eiffage w czerwcu 2018 roku oraz refinansowaniu transz obligacji APRR w roku 2018 i 2019. Dzięki obniżeniu kosztów finansowych oraz konsekwentnemu polepszeniu wyników operacyjnych Grupa uzyskała wzrost swojego wyniku netto o 15,3 %, do poziomu 725 milionów euro (w porównaniu do 629 milionów w roku 2018).

Podatek CIT wyniósł 560 milionów euro (461 milionów euro w roku 2018), a rzeczywista stopa podatkowa wyniosła 33,7 % (32,5 % w roku 2018).

Sytuacja finansowa

Wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,3 miliarda euro (1 miliard euro w roku 2018). Jest to kwota po odliczeniu inwestycji związanych z rozwojem w sektorze Koncesji (537 milionów euro), wciąż znacznych w związku ze wzrostem inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez APRR i AREA w ramach kontraktów dotyczących regionalnych planów zagospodarowania oraz planów inwestycji autostradowych.

W sektorze Koncesji, transakcja zakupu 49,99 % udziałów w kapitale spółki „Aéroport Toulouse-Blagnac” wyniosła 502 miliony euro i stanowiła zasadniczą część transakcji związanych ze wzrostem zewnętrznym przeprowadzonych w skali całego roku.

Po odliczeniu dywidend i transakcji na papierach wartościowych, wartość zobowiązań finansowych netto na dzień31 grudnia 2019 roku – z wyłączeniem zobowiązań podlegających przepisom ustawy IFRS 16, wartości godziwej zobowiązania wobec CNA oraz swapów – wyniosła 10,2 miliardów euro, przy czym była ona stabilna (3) w okresie 12 miesięcy, gdyż wygenerowanie wolnych przepływów pieniężnych umożliwiło sfinansowanie inwestycji wzrostowych zrealizowanych w roku 2019.

Środki płynne Grupy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 4,6 miliardy euro (3,4 miliardy euro na koniec roku 2018), w tym gotówka 2,6 miliardy euro oraz odnowiona w tym roku i niewykorzystana linia kredytowa podwyższona do kwoty 2 miliardów euro (poprzednio 1 miliard).

Finansowanie

10 stycznia 2019 roku i 10 stycznia 2020 roku APRR pomyślnie przeprowadziła dwie emisje obligacji na kwotę 0,5 miliarda euro każda, jedną 9-letnią (z terminem styczeń 2028 roku) z kuponem 1,25 %, drugą 3-letnią (z terminem styczeń 2023 roku), z kuponem 0 %.

Grupa sfinalizowała refinansowanie linii kredytowej Eiffage w kwocie 2 miliardów euro (w maju 2019 roku) oraz kredytów bankowych spółek APRR i Eiffarie (w lutym 2020) w kwocie 3,1 miliardów euro. Wspomniane linie kredytowe zostały wynegocjowane na okres pięciu lat z możliwością ich dwukrotnego przedłużenia o kolejne okresy jednego roku, wynegocjowano również korzystniejszą od dotychczasowej marżę kredytową. Koszt tego finansowania zawiera część zmienną, która uzależniona będzie od wyników Grupy w obszarze bezpieczeństwa pracy i emisji gazów cieplarnianych. Stosując ten innowacyjny mechanizm, zgodny ze zobowiązaniami podjętymi przez Grupę w tych dwóch obszarach, Eiffage jako jedna z pierwszych grup ze swojego sektora uwzględniła te kryteria wyników w swojej dokumentacji finansowej w takiej skali (5,1 miliardów euro).

Ślad węglowy

Grupa kontynuowała wdrażania swojej strategii ograniczania śladu węglowego wykorzystując kampanię uświadamiania i szkolenia pracowników na szczeblu jednostek terenowych. W tych działaniach Eiffage współpracuje z szeregiem partnerów przemysłowych zrzeszonych w klubie Sekoya, platformie promującej stosowanie materiałów i technologii niskoemisyjnych. W pierwszej kampanii zgłaszania rozwiązań niskoemisyjnych zgłoszonych zostało 57 propozycji francuskich rozwiązań ograniczających ślad węglowy, w tym pięć rozwiązań nagrodzonych.

W kwietniu 2020 Eiffage opublikuje swój pierwszy raport zawierający informacje związane z klimatem (zalecenia TCFD).

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Dywidenda

Wynik netto Eiffage SA wynosi 590 milionów euro.

Na walnym zgromadzaniu akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2020 roku, przedstawiony zostanie wniosek wypłaty dywidendy w kwocie 2,80 euro za każdą akcję, tj. wyższej o 16,7 %. Dywidenda zostanie wypłacona 20 maja 2020 roku (odcięcie kuponu 18 maja 2020 r.) i obejmie 98 000 000 akcji istniejących na dzień 26 lutego 2020 roku oraz akcji zastrzeżonych dla pracowników, które zostaną utworzone po podwyższeniu kapitału na mocy decyzji Zarządu z dnia 26 lutego 2020 roku.

Wynagrodzenie kadry kierowniczej

Zgodnie z zaleceniami Afep-Medef, informacje o wynagrodzeniu prezesa – dyrektora generalnego Eiffage (say on pay ex post oraz ex ante) za okres 2019-2021 zostały podane na stronie internetowej www.eiffage.com.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbędzie się dnia 22 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w Paryżu, w sali Wagram, 39-41 avenue de Wagram, 75017 Paryż.

Perspektywy na rok 2020

Główne działania rozwojowe zrealizowane w sektorze Koncesji oraz solidny portfel zamówień na wykonanie Robót, o wartości 14,2 miliardów euro, pozwalają prognozować dalszy wzrost obrotów i wyników w roku 2020. Wzrost w roku 2020 będzie już jednak mniejszy z uwagi na słabszy pod koniec 2019 roku wzrost portfela zamówień na wykonanie robót (+ 2 %) w porównaniu z rokiem poprzednim (+ 15 %).

Szczegółowe omówienie sprawozdania finansowego za rok 2019, w języku francuskim i angielskim, dostępne jest na stronie internetowej spółki www.eiffage.com