Wartości

Zaangażowanie

„Umiemy się wyróżnić” – to więcej niż slogan, to nasze credo.

Znajduje ono odzwierciedlenie w naszych codziennych decyzjach i realizacjach. Jego trwałym wyrazem jest także nasz jedyny w swoim rodzaju model akcjonariatu pracowniczego oraz nasze wartości, które od momentu powstania firmy stanowią podstawę naszej tożsamości.

Eiffage to grupa zaangażowana. Nasz rozwój musimy planować w sposób rozważny, pamiętając zawsze o tym, co jest dla nas najważniejsze i co stanowi naszą specyfikę, czyli o naszym zaangażowaniu na rzecz odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, zwartej organizacji, zdolności do współpracy i wspólnego podejmowania wyzwań, duchu pracy zespołowej oraz zaangażowaniu, lojalności, przymiotach ludzkich i solidarności naszych pracowników, działających w duchu innowacji i przedsiębiorczości.

Szczególną wagę przywiązywać musimy do zachowania naszego głównego atutu, jakim są współdzielone przez nas wartości. Bycie pracownikiem Eiffage oznacza, iż dajemy wyraz naszym wartościom i zapewniamy ich przestrzeganie.

Wartości

Dawanie przykładu

W Grupie Eiffage dawanie przykładu stanowi podstawę szacunku dla innych. Jest ono konkretnym wyrazem wartości Grupy. Nie można wymagać od innych postępowania, którego nie wymaga się od siebie. Niezależnie od okoliczności działamy w sposób etyczny, świadomi zasad, których ściśle przestrzegamy.

Odpowiedzialność

W Grupie Eiffage każdy pracownik reprezentuje firmę na swoim szczeblu i działa w jej imieniu. Każda osoba jest na swoim poziomie gwarantem w stosunku do podlegających jej zasobów ludzkich i materialnych. Dzięki tej odpowiedzialności wzmacniamy autonomię naszych pracowników, a także zachęcamy do podejmowania decyzji i inicjatyw na poziomie lokalnym.

Zaufanie

W Grupie Eiffage wszyscy pracownicy mogą liczyć na zaufanie, którym obdarzają ich przełożeni oraz na wsparcie w przypadku napotkania trudności. Zawsze działamy zespołowo, nie przeciwko sobie. Zaufanie jest wyrazem uznania, spaja zespół i przyczynia się do poczucia spełnienia zawodowego pracowników. Zaufanie stanowi również zasadę obowiązującą w relacjach Eiffage z interesariuszami, wzmacniając trwałe relacje partnerskie.

Wartości

Transparentność

W Grupie Eiffage dzielimy się informacjami na temat stających przed nami wyzwań. Każda osoba wie, czego się od niej oczekuje i czego może oczekiwać od innych. Zaufanie wymaga transparentności. Informacje przekazywane są w odpowiedni sposób i są one rzetelne i pełne. Nie akceptujemy ich ukrywania lub fałszowania. Każda osoba musi wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Dopuszczamy możliwość popełnienia błędu: za przewinienie uznaje się jedynie jego powielanie.

Pragmatyzm

Bycie pracownikiem Eiffage oznacza zdolność do jasnego i wnikliwego postrzegania sytuacji i wyrażania jej, z pełną świadomością swoich możliwości, ale i ograniczeń. Pozwala to w odpowiedni sposób ocenić ryzyko i zaangażować odpowiednie zasoby. Pragmatyzm, rozumiany jako zdolność do rzeczowej oceny sytuacji, stanowi gwarancję wyznaczania celów możliwych do zrealizowania oraz wywiązywania się z podjętych zobowiązań.

Odwaga i wytrwałość

Bycie pracownikiem Eiffage oznacza pełne entuzjazmu zaangażowanie w realizowane projekty, z determinacją i wytrwałością, ale bez uporu, a także zdolność do stawiania czoła przeciwnościom i ich przezwyciężenia. Oznacza to również, że kierownictwo musi wykazywać się odwagą menedżerską.

Sześć wymienionych powyżej wartości jest ze sobą nierozerwalnie związanych. Stanowią one spójną całość, a każda z nich znajduje swe pełne uzasadnienie w powiązaniu z pozostałymi. Przestrzegając tych zasad, ucieleśniamy wizję, która nam przyświeca: chcemy być grupą działającą w oparciu o wartości, odważną i kierującą się wspólnymi humanistycznymi zasadami i dążeniem do doskonałości.