Polityka prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

I. Cele i zakres

1. Niniejsza Polityka znajdzie zastosowanie do spółek z grupy Eiffage w Polsce, tj. Eiffage Polska Budownictwo S.A. z/s w Warszawie, Eiffage Polska Serwis sp. z o.o. z/s w Warszawie, Eiffage Immobilier Polska sp. z o.o. z/s w Warszawie zwanych dalej łącznie „Administratorem.

2. Bezpieczeństwo danych osobowych oznacza ich ochronę przed wszelkimi zagrożeniami w celu zapewnienia ciągłości działania, minimalizacji ryzyka i maksymalizacji zwrotu z możliwości biznesowych. Bezpieczeństwo to jest osiągane poprzez zastosowanie licznych środków technicznych i organizacyjnych.

3. Utrzymanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych rozumiane jest jako zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności i rozliczalności, przy czym:

a) poufność rozumiana jest jako zapewnienie, że tylko osoby uprawnione mają dostęp do informacji,
b) integralność rozumiana jest jako zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod jej przetwarzania,
c) dostępność rozumiane jest jako zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią zasobów wtedy, gdy jest to potrzebne,
d) rozliczalność rozumiana jest jako zapewnienie możliwości przypisania w sposób jednoznaczny zrealizowanej czynności do określonego podmiotu.

4. Administrator podejmuje stałe działania mające na celu zapewnienie legalności przetwarzania i doskonalenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych będących w jego posiadaniu i powierzonych mu do przetwarzania przez inne podmioty na podstawie umów.

5. Celem Polityki jest określenie zasad i trybu postępowania, które należy stosować, aby zrealizować wymagania prawne oraz zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

6. Całokształt działań objętych Polityką należy traktować, jako działanie mające na celu ochronę prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz jako spełnienie wymogu ustawowego.

II. Obowiązek informacyjny i żądania podmiotów danych

1. W momencie pozyskiwania danych od osoby Administrator przekazuje osobie informacje o przetwarzaniu jej danych.

2. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator, ma prawo w dowolnej chwili żądać:

a) dostępu do danych oraz do informacji o ich przetwarzaniu,
b) otrzymania kopii danych,
c) sprostowania danych (aktualizacji i poprawiania),
d) usunięcia danych,
e) ograniczenia przetwarzania danych,
f) przeniesienia danych,
g) jak również ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych.

3. Wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych można zgłaszać w następujący sposób:

a) pocztą elektroniczną: privacy.poland@eiffage.com
b) listownie: „Eiffage Polska Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, 02-672 Warszawa, „RODO”.

III. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych

1. Administrator udostępnia dane osobowe w sytuacjach określonych przez obowiązujące przepisy prawa lub innym podmiotom za wiedzą i zgodą osoby, której dane dotyczą.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

10. Administrator dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania), w tym informacji o Pani/Pana aktywności na stronie internetowej, w celu dostarczenia Pani/Panu informacji o produktach i usługach, których nabyciem może być Pani/Pan najbardziej zainteresowana/y. Decyzję o dostarczeniu konkretnej informacji podejmuje jednak pracownik Administratora, czyli nie jest ona wyłącznie zautomatyzowaną decyzją.