Sprawozdanie finansowe grupy Eiffage za rok 2020

11.03.2021

Sprawozdanie finansowe grupy Eiffage za rok 2020

Dynamika wzrostu trzech poprzednich lat została gwałtownie zahamowana przez pandemię Covid-19, która pojawiła się w Europie w połowie marca 2020 roku. Po szoku doznanym w pierwszym półroczu przez wszystkie sektory, w drugim półroczu działalność w sektorze Robót powróciła do poziomu zbliżonego do dynamiki z roku 2019, dzięki zastosowaniu sprawdzonych protokołów roboczych i pozyskaniu zamówień na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych. Natomiast branża Koncesji nadal odczuwała skutki ograniczeń w podróżowaniu. Sytuacja ta spowodowała nieunikniony spadek dochodów, głównie w pierwszym półroczu.

W tej sytuacji, dzięki dobremu zarządzaniu środkami pieniężnymi i kosztami działalności operacyjnej, Grupa zdołała wygenerować wolne przepływy pieniężne na poziomie zbliżonym do roku 2019. Kontynuując przy tym inwestycje wzrostowe, ponownie zmniejszyła swoje zadłużenie netto2.

  • Kryzys sanitarny głównym czynnikiem wpływającym na działalność i wyniki za ubiegły rok.
  • Silne odbicie w drugim półroczu, zwłaszcza w sektorze Robót (spadek działalności ograniczony do – 1,4 %; stabilna marża operacyjna).
  • Solidna sytuacja finansowa: dalszy spadek zadłużenia netto 2 i wzrost płynności.
  • Proponowana kwota dywidendy3 to 3 euro za akcję.
  • Perspektywy na rok 2021:
  • Spodziewany znaczny wzrost działalności w sektorze Robót dzięki dużemu portfelowi zamówień (+14 % na koniec 2020 r.). Sektor Koncesji nadal odczuwa skutki ograniczeń w podróżowaniu.
  • Spodziewany jest wzrost wyników Grupy, aczkolwiek na poziomie niższym niż w roku 2019.
  • Zobowiązanie do obniżania emisji gazów cieplarnianych do roku 2030, w perspektywie utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C.

24 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Dyrektorów Eiffage w celu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020[1]. Sprawozdanie finansowe zostanie przedstawione na najbliższym ogólnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2021 roku.

Działalność

Przychody skonsolidowane za rok 2020 wyniosły ponad 16,3 miliardów euro, co oznacza spadek o 10,0 % w ujęciu struktury rzeczywistej i o 10,6 % przy niezmiennym obszarze działalności (pcc). W czwartym kwartale 2020 roku odnotowano niewielki spadek dynamiki działalności, o 1,9 %.

W sektorze Robót przychody z działalności wyniosły ponad 13,7 miliardów euro, co oznacza spadek o 9,5 % (i odpowiednio o – 9,7 % pcc) w skali roku. W drugim półroczu działalność w sektorze Robót osiągnęła ponownie poziom odnotowany w roku 2019 we Francji (+ 0,1 %), a w skali globalnej odnotowany został jedynie niewielki spadek o 1,4 %. Grupa stwierdza, że w drugim półroczu pandemia Covid-19 nie miała już znaczącego wpływu na przychody w sektorze Robót, zakłada więc, że za cały rok 2020 wpływ pandemii ograniczony będzie do spadków wykazanych już w pierwszym półroczu, tj. 1,4 miliarda euro.

W sektorze Budownictwa działalność spadła o 13,4 %, do poziomu 3,69 miliardów euro, przy czym spadek we Francji był zdecydowanie mniejszy (- 12,6 %) niż w Europie (- 16,1 %). W sektorze nieruchomości odnotowano 4 273 zamówienia na lokale mieszkalne, dla porównania w roku 2019 liczba ta wyniosła 5 095 (2 410 w zestawieniu z 2 561 w drugim półroczu).

W sektorze Infrastruktur przychody obniżyły się o 7,0 %, do poziomu 5,99 miliardów euro. We Francji skurczyły się one o 8,5 %, przy czym sektor drogowy odnotował spadek o -13,1 %, sektor Budownictwa Lądowego spadek o -6,8 %, a w sektorze Metalowym wystąpił wzrost o + 11,9 % (budowa farmy wiatrowej w Saint-Nazaire). Ponadto w całym tym sektorze mniejszy spadek odnotowano w skali międzynarodowej (-3,8 %).

W sektorze Energetyki systemowej działalność spadła o 9,5 %, do poziomu 4,05 miliardów euro, w tym -10,3 % we Francji i -7,7 % za granicą.

W obszarze Koncesji, odmiennie niż w sektorze Robót, w drugim półroczu 2020 roku ruch na autostradach i lotniskach nadal był bardzo niewielki z powodu przywrócenia ograniczeń w podróżowaniu zarówno we Francji, jak i w krajach sąsiednich. Stadion Stade Pierre Mauroy nadal pozostawał zamknięty dla publiczności z powodu obowiązującego zakazu zgromadzeń. Grupa stwierdza, że spadek natężenia ruchu drogowego i obniżenie się przychodów są w całości konsekwencją pandemii, która w roku 2020 spowodowała łączne spadki[2] w wysokości -620 milionów euro, w tym -190 milionów euro w drugim półroczu.

Tak więc przychody w sektorze Koncesji wyniosły blisko 2,6 miliarda euro, co oznacza spadek o 12,7 % (- 15,5 % pcc). Przychody z obsługi ruchu autostradowego spadły o 21,0 % w przypadku APRR, o 23,9 % w przypadku obsługi wiaduktu Millau, o 22,0 % na autostradzie A65 i o 67,3 % w przypadku obsługi lotnisk.

Wyniki

Wynik z działalności bieżącej Grupy wyniósł 1 263 miliony euro (spadek o 37,0 %).

Marża na działalności operacyjnej w sektorze Robót wyniosła 2,0 % (3,6 % w roku 2019), na jej spadek miały głównie wpływ bardzo rygorystyczne ograniczenia sanitarne wprowadzone we Francji w marcu 2020 roku. W drugim półroczu marża znacząco wzrosła do poziomu 5,4 %, tj. takiego samego jak w analogicznym okresie roku 2019. W związku z tym Grupa stwierdza, że ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią Covid-19 miały istotny wpływ tylko na działalność pierwszego półrocza, w którym wynik z działalności bieżącej wyniósł 265 milionów euro, zgodnie z danymi opublikowanymi w komunikacie za pierwsze półrocze 2020 r.

W Budownictwie, sektorze, w którym odnotowano największy spadek działalności w pierwszym półroczu, marża operacyjna spadła do poziomu 1,2 % (3,7 % w roku 2019).

W sektorze Infrastruktur, w roku 2020 marża obniżyła się z poziomu 2,9 % odnotowanego w roku 2019 do poziomu 1,5 %. Natomiast sektor Energetyki systemowej w ujęciu globalnym skuteczniej oparł się ograniczeniom, osiągając w roku 2020 marżę 3,7 % (4,6 % w roku 2019).

W sektorze Koncesji marża operacyjna spadła do 38,4 % (49,7 % w roku 2019), głównie z powodu zmniejszenia się natężenia ruchu na autostradach oraz, w mniejszym stopniu, z powodu ograniczeń w ruchu lotniczym. Spółka APRR zrealizowała solidną marżę Ebitda na poziomie 71,4 % (74,4 % w roku 2019). Według szacunków Grupy, z powodu pandemii wynik z działalności operacyjnej w sektorze Koncesji uległ uszczupleniu o 520 milionów euro w skali całego roku5, w tym o 170 milionów euro w drugim półroczu.

Pozostałe koszty i przychody z działalności operacyjnej obniżyły się od 17 milionów euro do 50 milionów euro (koszty netto). Przypomnijmy, że w pozycji tej ujęte są dwie istotne kwoty uwzględnione w pierwszym półroczu. Pierwszą z nich jest kwota 57 milionów euro z tytułu odpisu aktualizacyjnego stadionu Pierre Mauroy. Był to bezpośredni skutek pandemii Covid-19, działalność komercyjna stadionu jest nadal wstrzymana z powodu obowiązującego we Francji zakazu zgromadzeń. Z uwagi na to, że wciąż nie jest znana data zniesienia tych ograniczeń, trudno jest cokolwiek planować, w związku z czym Eiffage zmuszona była odpisać część komercyjną tego aktywu tak, by sprowadzić jego wartość końcową do wartości przepływów z tytułu czynszów należnych z umów partnerstwa publiczno-prawnego. Drugą kwotą, zaksięgowaną po stronie przychodów, jest kwota 61 milionów euro należna od firmy Atlas Arteria za wsparcie na etapie przekształcania zarządu spółki MAF2 przy jednoczesnym zwiększeniu o 2% udziału w kapitale spółek APRR i ADELAC.

Koszt zadłużenia finansowego netto w wysokości 253 milionów euro obniżył się o kwotę 12 milionów euro, pomimo kosztu instrumentów zwiększających płynność zastosowanych zapobiegawczo w momencie wystąpienia pandemii.

Podatek CIT wynosi 330 milionów euro (560 milionów euro w roku 2019).

Skonsolidowany wynik netto w części przypadającej Grupie wyniósł 375 milionów euro (725 milionów euro w roku 2019), z czego 383 miliony euro zostały wygenerowane w drugim półroczu (435 milionów euro w roku 2019). Wynik netto przypadający na jedną akcję wynosi 3,83 euro (7,48 euro w roku 2019).

Sytuacja finansowa

Wartość wolnych przepływów pieniężnych wyniosła 1,1 miliarda euro, czyli obniżyła się tylko nieznacznie (-167 milionów euro). Korzystnie wpłynęła na to dynamika zapotrzebowania na kapitał obrotowy, silnie wypracowująca środki w kwocie 321 milionów euro, dzięki niezłej sytuacji finansowej we wszystkich branżach sektora Robót. Po uwzględnieniu inwestycji na rozwój w sektorze Koncesji, wolne przepływy pieniężne wyniosły ostatecznie 646 milionów euro (537 milionów w roku 2019). Oprócz dużych inwestycji zrealizowanych w ramach kontraktów planowanych oraz planów inwestycji autostradowych spółek APRR i AREA, wartość etapu rozpoczęcia robót związanych z budową przyszłej autostrady A79 wyniosła blisko 150 milionów euro.

Należy przypomnieć, że na początku marca Eiffage nabyła 2 % udziałów w kapitale spółek APRR i ADELAC i że nie wypłaciła dywidendy w roku 2020. Ponadto w roku 2020 Eiffage podwyższyła o 1 % udział własny w swoim kapitale.

Zobowiązania finansowe netto – bez zobowiązania z tytułu IFRS 16, wartości godziwej zobowiązania wobec banku CNA i z tytułu swapów walutowych, wynosiły na 31 grudnia 2020 roku 9,9 miliardów euro, co oznacza, że w ciągu 12 miesięcy obniżyły się o 330 milionów euro. Holding i branże sektora Robót uzyskały na koniec 2020 roku dodatni stan środków pieniężnych netto w wysokości 977 milionów euro, dla porównania na koniec roku 2019 środki te wyniosły 664 miliony euro.

Finansowanie

Grupa posiada solidną strukturę finansową, zarówno w przypadku spółki Eiffage S.A. (i jej spółek zależnych z sektora Robót), posiadającej ocenę F2 w zakresie regulowania zobowiązań w perspektywie krótkoterminowej, jak i w przypadku jednostek sektora Koncesji, na czele ze spółką APRR (rating A- stabilny).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka Eiffage S.A. i jej spółki zależne z sektora Robót dysponowały środkami płynnymi w kwocie 5,6 miliardów euro, w tym 3,6 miliardów euro w gotówce oraz 2 miliardy euro w ramach bankowej linii kredytowej udzielonej do roku 2025 z możliwością przedłużenia o jeden rok. Wartość środków płynnych wzrosła o 1 miliard euro w porównaniu z kwotą 4,6 miliardów euro na dzień 31 grudnia 2019 roku.

15 kwietnia 2020 roku Eiffage S.A. uruchomiła dodatkową linię kredytową w kwocie 600 milionów euro, w formie kredytu pomostowego z wykorzystaniem sekurytyzacji, a następnie anulowała ją w dniu 30 czerwca 2020 roku. 16 czerwca agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała spółce Eiffage S.A. ocenę kredytową krótkoterminową F2, a 26 czerwca Eiffage S.A. dokonała inauguracyjnej emisji obligacji na kwotę 500 milionów euro, z terminem wykupu w styczniu 2027 roku, oprocentowanych w wysokości 1,625 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka APRR posiadała środki płynne w kwocie 3,1 miliardów euro, w tym 1,1 miliardów euro w gotówce oraz niewykorzystaną bankową linię kredytową. W lutym 2020 roku limit tej linii został podwyższony z 1,8 do 2 miliardów euro. Linia udzielona została do roku 2026 z możliwością jej przedłużenia o jeden rok. Środki płynne zmniejszyły się o 300 milionów euro w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, który był wyjątkowo wysoki i wynosił 3,4 miliardów euro, w związku z przygotowaniami do transakcji refinansowania planowanych na luty 2020 roku.

W lutym 2020 roku spółki APRR i Eiffarie sfinalizowały refinansowanie swoich kredytów bankowych w kwocie 3,1 miliardów euro. Koszt tego finansowania zawiera część zmienną, która zależeć będzie od wyników uzyskanych przez Grupę w obszarach BHP i ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Poprzez zastosowaniu tego innowacyjnego mechanizmu wpisującego się w zobowiązania podjęte przez Grupę w tych dwóch obszarach, Eiffage jako jedna z pierwszych grup kapitałowych ze swojego sektora wprowadziła te kryteria wynikowe na taką skalę do swojej dokumentacji finansowej.

Ponadto w październiku 2020 roku spółka APRR spłaciła niemal w całości swoje obligacje, których termin wykupu przypada na rok 2021, w kwocie 0,7 miliarda euro. W roku 2020 spółka APRR dokonała trzech emisji obligacji na kwotę 500 milionów euro każda: trzyletnich, siedmioletnich i dziewięcioletnich, oprocentowanych odpowiednio w wysokości 0 %, 1,25 % i 0,125 %. Dnia 17 kwietnia 2020 roku agencja ratingowa Standard & Poor’s potwierdziła ocenę kredytową spółki APRR A- z perspektywą stabilności; a 28 października 2020 roku ocenę tę potwierdziła również agencja ratingowa Fitch Ratings, podwyższając jednocześnie rating kredytowy krótkoterminowy z F2 na F1.

Transformacja ekologiczna

Informując opinię publiczną o przyjęciu swoich zobowiązań, w kwietniu 2020 roku Eiffage opublikowała plan działań w obszarze ochrony różnorodności biologicznej, wpisujący się w oficjalne ramy inicjatywy „Act4Nature – Firmy Zaangażowane na rzez Przyrody” francuskiego Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Solidarnej, a także swój pierwszy raport o klimacie zgodnie z zaleceniami TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Przypomnijmy, że Eiffage już od roku 2008 sporządza bilanse CO2 emitowanego przez swoje działalności i publikuje bilanse emisji gazów cieplarnianych (cele 1 i 2). Aby móc podążać kursem utrzymania wzrostu temperatury na poziomie 1,5°C przyjętego w ramach porozumienia paryskiego, Grupa zobowiązała się ograniczyć swoje emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40 % do roku 2030 w porównaniu z wielkością emisji z roku 2019.

Dla wszystkich branż Grupy opracowane zostały plany działań związane z komercjalizacją ofert niskoemisyjnych.

W grudniu 2020 roku Eiffage uzyskała ocenę A- (poprzednio B) w klasyfikacji Climate Change 2020 projektu CDP (Carbon Disclosure Project).

Skład Rady Dyrektorów

W dniu 9 grudnia 2020 roku Rada Dyrektorów postanowiła włączyć do swojego grona z dniem 1 stycznia 2021 roku Pana Philippe Vidala, powołując go na stanowisko członka Rady w miejsce wakatu po dymisji Pana Bruno Flichy w dniu 30 czerwca 2020 roku. Pan Philippe Vidal jest zastępcą dyrektora generalnego banku CIC, absolwentem École polytechnique i inżynierem z dyplomem ukończenia szkoły École des Ponts ParisTech.

Jeżeli najbliższe ogólne zgromadzenie akcjonariuszy ratyfikuje włączenie Pana Philippe Vidala do Rady Dyrektorów i zatwierdzi wniosek o odnowienie kadencji czterech członków Rady, wówczas w radzie zasiadać będzie 55%[3] członków niezależnych oraz 40%[4] kobiet.

Zgromadzenie ogólne – Dywidenda

Wynik netto Eiffage SA wynosi 631 milionów euro.

W dniu 21 kwietnia 2021 roku na zgromadzeniu ogólnym akcjonariuszy przedstawiony zostanie wniosek dotyczący wypłacenia dywidendy w kwocie 3 euro za akcję (1,5 euro za rok 2020 i 1,5 euro w związku z decyzją Rady Dyrektorów z 31 marca 2020 roku o niewypłaceniu dywidendy za rok 2019). Wypłata dywidendy nastąpi 19 maja 2021 roku (odcięcie kuponu 17 maja 2021 r.) i dotyczyć będzie 98 milionów akcji istniejących na dzień 24 lutego 2021 roku oraz akcji utworzonych w drodze podwyższenia kapitału, zastrzeżonych dla pracowników, na podstawie decyzji Rady Dyrektorów z 24 lutego 2021 roku.

Zgromadzenie ogólne akcjonariuszy odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.00. W zależności od obowiązujących przepisów i od sytuacji sanitarnej, zgromadzenie może odbyć się przy drzwiach zamkniętych.

Wynagrodzenie kierownictwa

Zgodnie z zaleceniami Afep-Medef, informacje na temat wynagrodzenia prezesa dyrektora generalnego Eiffage (say on pay ex post i ex ante) opublikowano na stronie www.eiffage.com.

Perspektywy na rok 2021

Wartość portfela zamówień w sektorze Robót wzrosła w ciągu roku o 2 miliardy euro (+14 %), do poziomu 16 miliardów euro, i dotyczy wykonywania działalności przez okres ponad czternastu miesięcy. Wzrost ten wynika z przeniesienia działalności pierwszego półrocza (o wartości 1,3 miliarda euro), lecz również z uzyskania dużych kontraktów (na budowę infrastruktury transportowej i morskiej farmy wiatrowej). Obawy budzi natomiast zbyt mała wciąż ilość zleceń w sektorze handlowym, odczuwającym dotkliwe skutki obecnego kontekstu gospodarczego.

Dzięki dobrym perspektywom wynikającym z portfela zamówień oraz dzięki sprawnej organizacji pracy skutecznie stawiającej czoło ograniczeniom sanitarnym, Grupa spodziewa się uzyskać w roku 2021 znaczny wzrost przychodów w sektorze Robót, do poziomu zbliżonego z roku 2019.

Jeśli chodzi o sektor Koncesji, utrzymujące się ograniczenia w podróżowaniu wciąż negatywnie wpływają na ruch autostradowy i lotniczy, w związku z czym nie jest możliwe racjonalne oszacowanie dynamiki przychodów w tym obszarze.

Biorąc pod uwagę te okoliczności i zakładając, że nie nastąpi istotne pogorszenie się sytuacji epidemiologicznej, Grupa prognozuje wzrost swoich wyników w roku 2021, choć obecnie jeszcze nie do poziomu z roku 2019.

Bardziej szczegółowa prezentacja sprawozdania finansowego za rok 2020, w języku francuskim i angielskim, dostępna jest na stronie internetowej spółki (www.eiffage.com).

[1] Procedury audytu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przeprowadzone. Raport z badania zostanie sporządzony po zakończeniu procedur wymaganych dla potrzeb złożenia uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego.
[2] Wpływ oszacowany w odniesieniu do pierwszych prognoz na rok 2020.
[3] Oprócz członka Rady reprezentującego pracowników i pracowników będących akcjonariuszami
[4] Oprócz członka Rady reprezentującego pracowników (przedstawiciel pracowników będących akcjonariuszami jest wliczony do parytetu do czasu wygaśnięcia jego kadencji w roku 2023).